support
logo

رسیدگی میوه زیتون

روغن زیتون به دلیل ویژگـی­هـاي حسـی و تغذیـه­اي، اصــلی­تــرین مــاده موجــود در رژیــم غــذایی کشــورهاي مدیترانه­اي است و به دلیـل غنـی­بـودن از پلـی­فنـول­هـا و آنتـی­اکسـیدان­هـاي طبیعـی در چنـد دهـه اخیـر افـزایش معنی­داري در مصرف جهانی آن به وجود آمده است

درباره میوه زیتون

جنس زیتون (Olea) از خانواده ((Deaceae  35 الی 40 گونه است که معروف­ترین آن زیتون معمولی یا زیتون خوراکی با نام علمی  Olea Europaea L.است و یک میوه روغنی محسوب می­شود.

شرایط بهینه برداشت زیتون تا استحصال روغن

زمان برداشت و شرايط نگهداري زيتون پس از برداشت از عوامل مهمي هستند كه نه تنها بر ميزان روغن بلكه بركيفيت آن نيز تاثير بسزايي دارد.

ارزیابی حسی روشی برای تعیین کیفیت

تعیین کیفیت روغن زیتون توسط مصرف کننده (روغن فرابکر و روغن بکر)

تاریخچه زیتون

زیتون را اگر نتوان قدیمی­ترین گیاهی دانست که در جهان مورد بهره برداری قرار گرفته، بدون تردید باید آن را یکی از قدیمی­ترین گیاهان منطقه مدیترانه و به ویژه خاورمیانه دانست.